Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle overeenkomsten tussen Leverancier – Patricia Heije en Afnemer worden aangegaan.

Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede
inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Patricia Heije uitdrukkelijk van de hand
gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder Leverancier: Patricia Heije gevestigd te
Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73541109. Afnemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die met Patricia Heije een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van diensten of producten, geleverd door Patricia Heije

Artikel 3 Prijzen
3.1. Levering van diensten of producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite www.patriciaheije.com vermelde prijzen en tarieven.
3.2. Alle gehanteerde prijzen en tarieven zijn voor particulieren Afnemers inclusief BTW en voor zakelijk Afnemers exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3. Patricia Heije houdt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te
wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite
worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
4.1. Alle aanbiedingen van Patricia Heije zijn vrijblijvend. Een aanbod kan
door Patricia Heije binnen twee werkdagen na totstandkoming van een opdracht door de opdrachtgever
worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door akkoord van de Afnemer op de door Patricia Heije aanboden offerte of bij ontvangst van de afspraakbevestiging van Patricia Heije.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden
de systemen en administratie van Patricia Heije geacht een juiste weergave hiervan te
bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.


Artikel 5 Betaling
Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum.


Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1. De totale aansprakelijkheid van de Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de
verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
6.2. Aansprakelijkheid van de Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere
schade dan die bedoeld in artikel 6.1. is uitgesloten.


Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst
De Leverancier heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor
de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling
te ontbinden indien:

• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
De Leverancier behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde
(roerende) zaken totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier uit hoofde van enige overeenkomst tot levering diensten en producten ter zake
van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.


Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier enig door de Leverancier aan Afnemer geleverde producten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening of studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of
weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of
televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is
bepaald.


Artikel 10 Overmacht
Onder overmacht voor de Leverancier wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering
van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van de Leverancier noch krachtens de
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het
gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product of dienst tijdelijk niet door de Leverancier leverbaar is.


Artikel 11 Toepasselijkheid recht en geschillen
Op elke door de Leverancier met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door de Leverancier met
de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.